Q., Lim, x -203a 4,

3 sec read


Q.

Lim
x -› 4

  \bf \huge\frac{ {x}^{2} - 5x + 4 }{x - 2}


Jwb :

x = 4

= (x² – 5x + 4)/(x – 2)

= (4² – 5(4) + 4)/(4 – 2)

= (16 – 20 + 4)/2

= (-4 + 4)/2

= 0/2

= 0


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.