In nC5=56,the value of n is

2 sec read


In nC5=56,the value of n is ​

Answer:

n = 8

Step-by-step explanation:

C(n,r)=\frac{n!}{(n-r)!r!}

C(n,5)=\frac{n!}{(n-5)!5!}=56

n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)=56(5!)

n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)=6720

n=8


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.