IHANDA NATIN Humanap ng makakasama sa pangkat. Ang bawat pangkat ay may anim na miyembro. Pag-usapan ninyo ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. 1. Bilang kabataan, apektado ba kayo sa mga suliraning pangkapaligiran? Ipaliwanag ang inyong sagot. 2. Pag-usapan ang mga nasa larawan. Paano ito nakaaapekto sa mga pinagkukunang- yaman? 3. Bilang mga mag-aaral, ano naman ang inyong gagawin upang makatulong sa pagpapalaganap ng pagpapahalaga at pagkakaroon ng pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang-yaman sa loob ng paaralan?

23 sec read


IHANDA NATIN Humanap ng makakasama sa pangkat. Ang bawat pangkat ay may anim na miyembro. Pag-usapan ninyo ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. 1. Bilang kabataan, apektado ba kayo sa mga suliraning pangkapaligiran? Ipaliwanag ang inyong sagot. 2. Pag-usapan ang mga nasa larawan. Paano ito nakaaapekto sa mga pinagkukunang- yaman? 3. Bilang mga mag-aaral, ano naman ang inyong gagawin upang makatulong sa pagpapalaganap ng pagpapahalaga at pagkakaroon ng pananagutan sa kabuhayan at pinagkukunang-yaman sa loob ng paaralan?​

For Those Who Are Completely Healthy but Extremely Limit the Intake of Na 1. For Those with Hypertension and Heart Ailment Advice on the Amount and Food To Take to Regulate Na 2. Consumptions 3. 2. 3.


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.