Given f(x)=2x+1 and g(x)=x2-x, what is (g-f)(3)?, a. 1, b. -1, c. 18, d. 9

5 sec read


Given f(x)=2x+1 and g(x)=x2-x, what is (g-f)(3)?
a. 1
b. -1
c. 18
d. 9

Answer:

B.

Ayan Pa Brainliest Po Thank You


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.