Gawaln 1: Panuto: Isulat sa sagutang papel ang salitang TAMA kung ang nakasalungguhit na salita o mga salita ay wasto at isulat ang angkop na salita o mga salita kung ito ay hindi wasto. 1. Ang na pagpapahalaga ay pagbibigay-halaga sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. 2. ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang pagpapahalaga. 3. Ang pagkain ng masustansyang pagkain upang matiyak na di siya magkakasakit ay isang halimbawa ng . 4. Nasa antas ng pagpapahalaga ang paghahangad ng pagkain, tubig, tirahan, damit at iba pang maitututring na luho ng isang tao. 5. Ang pagpapahalagang tumutukoy sa kabutihan hindi lang ng sarili kung hindi para sa nakakarami ay pagpapahalagang . 6. Ang aesthetic values ay pagpapahalaga sa . 7. Mahalaga sa tao ang makapagpahinga kaya natutulog ng 3 sa gabisi Julia para may lakas ulit sa pagtitinda. 8. SI Gerald ay may mataas na antas ng pagpapahalaga na sapagkat matapat niyang sinusunod ang social distancing. 9. Hinihikayat ni Ever ang kapwa kabataan na igalang ang protokols na ipinatupad ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng pagpost sa social media ng mahahalagang paalaala. Ang pinili ni Ever na pahalagahan ay na pagpapahalaga. 10.Ang banal na pagpapahalaga o holy values abg na antas ng pagpapahalaga. 11.Mahirap man ang pamamaraan ng pag aaral sa panahon ng pandemya ipinagpatuloy pa rin ni jhamil ang pag aaral kahit nakaranas siya ng napakaraming balakid dahil mahalaga sa kanya ang lag kakaroon ng magandang kinabukasan sa pamamahitan ng edukasyon. Ang pagpalahalaga niya ay nasa antas na . 12.Ang pananaig ng paggawa ng mabuti na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama ang nakakapagpataas ng ng tao. 13.Ayon kay ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang pagpapahalaga. 14.Ang ag tinatawag din na ordo amris o order of the heart. 15.Mahirap ang pamumuhay sa kasalukuyan kaya pinili ni Dereck na tumigil sa pagaaral at manatili sa bahay upang maglaro sa gadyet. Nasa na antas ng pagpapahalaga ang taglay nya,

2 min read


Gawaln 1: Panuto: Isulat sa sagutang papel ang salitang TAMA kung ang nakasalungguhit na salita o mga salita ay wasto at isulat ang angkop na salita o mga salita kung ito ay hindi wasto. 1. Ang na pagpapahalaga ay pagbibigay-halaga sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. 2. ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang pagpapahalaga. 3. Ang pagkain ng masustansyang pagkain upang matiyak na di siya magkakasakit ay isang halimbawa ng . 4. Nasa antas ng pagpapahalaga ang paghahangad ng pagkain, tubig, tirahan, damit at iba pang maitututring na luho ng isang tao. 5. Ang pagpapahalagang tumutukoy sa kabutihan hindi lang ng sarili kung hindi para sa nakakarami ay pagpapahalagang . 6. Ang aesthetic values ay pagpapahalaga sa . 7. Mahalaga sa tao ang makapagpahinga kaya natutulog ng 3 sa gabisi Julia para may lakas ulit sa pagtitinda. 8. SI Gerald ay may mataas na antas ng pagpapahalaga na sapagkat matapat niyang sinusunod ang social distancing. 9. Hinihikayat ni Ever ang kapwa kabataan na igalang ang protokols na ipinatupad ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng pagpost sa social media ng mahahalagang paalaala. Ang pinili ni Ever na pahalagahan ay na pagpapahalaga. 10.Ang banal na pagpapahalaga o holy values abg na antas ng pagpapahalaga. 11.Mahirap man ang pamamaraan ng pag aaral sa panahon ng pandemya ipinagpatuloy pa rin ni jhamil ang pag aaral kahit nakaranas siya ng napakaraming balakid dahil mahalaga sa kanya ang lag kakaroon ng magandang kinabukasan sa pamamahitan ng edukasyon. Ang pagpalahalaga niya ay nasa antas na . 12.Ang pananaig ng paggawa ng mabuti na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama ang nakakapagpataas ng ng tao. 13.Ayon kay ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang pagpapahalaga. 14.Ang ag tinatawag din na ordo amris o order of the heart. 15.Mahirap ang pamumuhay sa kasalukuyan kaya pinili ni Dereck na tumigil sa pagaaral at manatili sa bahay upang maglaro sa gadyet. Nasa na antas ng pagpapahalaga ang taglay nyade63656ef9751fed15140e658022d0da

Question:

1. Ang na pagpapahalaga ay pagbibigay-halaga sa mga pangunahing pangangailangan ng tao.

2. ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang pagpapahalaga.

3. Ang pagkain ng masustansyang pagkain upang matiyak na di siya magkakasakit ay isang halimbawa ng .

4. Nasa antas ng pagpapahalaga ang paghahangad ng pagkain, tubig, tirahan, damit at iba pang maitututring na luho ng isang tao.

5. Ang pagpapahalagang tumutukoy sa kabutihan hindi lang ng sarili kung hindi para sa nakakarami ay pagpapahalagang .

6. Ang aesthetic values ay pagpapahalaga sa .

7. Mahalaga sa tao ang makapagpahinga kaya natutulog ng 3 sa gabisi Julia para may lakas ulit sa pagtitinda.

8. SI Gerald ay may mataas na antas ng pagpapahalaga na sapagkat matapat niyang sinusunod ang social distancing.

9. Hinihikayat ni Ever ang kapwa kabataan na igalang ang protokols na ipinatupad ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng pagpost sa social media ng mahahalagang paalaala. Ang pinili ni Ever na pahalagahan ay na pagpapahalaga.

10.Ang banal na pagpapahalaga o holy values abg na antas ng pagpapahalaga.

11.Mahirap man ang pamamaraan ng pag aaral sa panahon ng pandemya ipinagpatuloy pa rin ni jhamil ang pag aaral kahit nakaranas siya ng napakaraming balakid dahil mahalaga sa kanya ang lag kakaroon ng magandang kinabukasan sa pamamahitan ng edukasyon. Ang pagpalahalaga niya ay nasa antas na .

12.Ang pananaig ng paggawa ng mabuti na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama ang nakakapagpataas ng ng tao.

13.Ayon kay ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang pagpapahalaga. 14.Ang ag tinatawag din na ordo amris o order of the heart.

15.Mahirap ang pamumuhay sa kasalukuyan kaya pinili ni Dereck na tumigil sa pagaaral at manatili sa bahay upang maglaro sa gadyet. Nasa na antas ng pagpapahalaga ang taglay nya

Answer:

1.tama

2.mali

3.tama

4.tama

5.tama

6.mali

7.tama

8.tama

9.tama

10.tama

11.tama

12.tama

13.tama

14.tama

15.mali

#carryonlearning

#staysafe


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.