Gambar diatas merupakan gambar kegiatan?, a. melanjutkan tubuh ke atas , b. meluncurkan kedua kaki dari sikap terlentang dibantu teman , c. guling lenting , d. guling belakang

6 sec read


Gambar diatas merupakan gambar kegiatan?


a. melanjutkan tubuh ke atas
b. meluncurkan kedua kaki dari sikap terlentang dibantu teman
c. guling lenting
d. guling belakang ​

4cfde04a9d26946b39aa276150df4110

Jawaban:
C
Penjelasan:
SEMOGAMEMBANTU


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.