Find the perimeter of the given figures

9 sec read


Find the perimeter of the given figures​

465508be440dd51ed3c6b829d0fac47e

Answer:

1.) P = 16

2.) P = 18

Step-by-step explanation:

To find the perimeter of the given figures. We must use the formula:

  •  \boxed{\bold{P=a+b+c+d}}

Where:

  • P is the perimeter
  • a,b,c,d are the sides of the given figure.

1.) Square

 P = 4+4+4+4

 P = 4+4+8

 P = 4+12

 P = 16

2.) Rectangle

 P = 6+3+6+3

 P = 6+3+9

 P=9+9

 P = 18


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.