1.If 300 is 60% of 500, which of the following is the rate? A. 300 B. 60% C. 500 2.What is 8% of 300? A. 240 B. 2.4 C. 24 3.What percent of 1500 is 750? A. 50% B. 30% C. 40%

6 sec read


1.If 300 is 60% of 500, which of the following is the rate? A. 300 B. 60% C. 500 2.What is 8% of 300? A. 240 B. 2.4 C. 24 3.What percent of 1500 is 750? A. 50% B. 30% C. 40%​

Answer:

1. C. 500

2.C. 24

3.C. 40%


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.